Основи автоматизованого проектування

Код модуля: 
БКМ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год. (1,5 кредита ЕКТС), лекції — 14 год., практичні заняття — 14 год), 1 контрольно-розрахункова робота.
Лектори: 
к. т. н., доцент Хміль Р. Є.
Результати навчання: 
Студент спеціальності ПБА повинен вміти широко застосовувати комп’ютерні технології в практичній роботі для розрахунку будівельних конструкцій та споруд з використанням систем автоматизованого проектування розроблених з застосуванням чисельних методів: на прикладі методу кінцевих елементів (МКЕ) — ПК Міраж, Scad 7.x, Lira 9.x. Даний курс розглядається як базовий, при цьому вирішуються задачі: ознайомлення з чисельними методами які знайшли своє відображення в системах автоматизованого проектування; розуміння сутності методу кінцевих елементів, як найпоширенішого серед застосовуваних методів в різних програмних комплексах; ознайомлення з ПК які дозволяє розраховувати різноманітні площинні та просторові будівельні конструкції; виконання розрахунку будівельних конструкцій та графічне виведення результатів. В результаті вивчення дисципліни, студент повинен знати метод кінцевих елементів (МКЕ), бібліотеку кінцевих елементів і спосіб їх застосування; різноманітні програмні комплекси на основі МКЕ для розрахунку будівельних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Опір матеріалів», «Будівельна механіка».
Зміст навчального модуля: 
Структура автоматизованого проектування та МКЕ як її основний засіб. Поняття про кінцеві елементи та сучасні програмні засоби їх реалізації. Бібліотека кінцевих елементів, їх опис. Загальне уявлення про відображення вихідних даних в для ПК Міраж 4.3, Scad 7.31. Рекомендації по складанню розрахункових схем. Практичне виконання здобутих навиків при розрахунку простих будівельних конструкцій.
Рекомендована література: 
  1. САПР: Системи автоматизованого проектування: Навчань. посібник для втузів. В 9 кн. Кн. 1. Принципи побудови і структура / І. П. Норенков. — Мн.: Виш. шк., 1987. — 123 с.
  2. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках / Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — 494 с.
  3. Бреббия К., Уокер С. Применение метода граничных элементов в технике /Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 248 с.
  4. Зенкевич О. К. Метод конечных элементов в технике /Пер. с англ. — М.: Мир, 1975. — 541 с.
  5. Молчанов И. Н., Николенко Л. Д. Основы метода конечных элементов. Киев: Наукова Думка, 1989. 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 50 балів, контрольні заходи — 50 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська