Основи автоматизації робіт з кадастру та землеустрою

Код модуля: 
КДТ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 14 тижнів. Всього аудиторних — 56 год., лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год. Самостійна робота — 79 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Хавар Ю. С.
 • асистент Маланчук М. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен: засвоїти основні методи і принципи класифікації і оцінки природних ресурсів; оволодіти технологією створення тематичних карт; вміти складати карти окремих видів природних ресурсів, зокрема грунтового і рослинного покриву, водних ресурсів, що дозволить виконувати певні завдання при земельно-оціночних роботах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Землевпорядкування та кадастр,
 • Землевпорядне проектування,
 • Геоморфологія,
 • Геодезія,
 • Картографія,
 • Рекультивація земель,
 • Основи грунтознавства.
Зміст навчального модуля: 
Природні ресурси, їх класифікація. Створення карти як метод дослідження і обліку природних ресурсів. Напрямки картографування у залежності від масштабу, тематики і призначення. Топографічні карти, їх навантаження та використання для тематичного картографування природи. Тематичне наземне знімання. Дистанційні методи тематичного знімання і використання матеріалів космічної інформації. Методи складання карти природних ресурсів. Інтерполяція та екстраполяція ізоліній, застосування псевдоізоліній і кількісних ареалів. Системи умовних позначень. Генералізація. Картографування ґрунтових ресурсів. Картографування ресурсів живої природи. Картографування водних ресурсів. Картографування надр і рельєфу. Картографування геосистем, складання ландшафтних карт. Автоматизація створення карти.
Рекомендована література: 
 1. Заруцкая И. П., Красильникова Н. В. Картографирование природных условий и ресурсов. — М.: Недра, 1998. — 299 с.
 2. Картографія грунтів / За ред. Д. Г. Тихоненка. — Харків, 2001. — 320 с.
 3. Миланова Е. В., Рябчиков А. М. Использование природных ресурсов и охрана природы. — М.: Высш. шк., 1986. — 280 с.
 4. Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування грунтового покриву. — Львів, Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 500 с.
 5. Фридланд В. М. Изображение почвенного покрова на картах и пути его изменений/ Проблемы тематического картографирования. — Иркутск, 1970. — С. 193-210.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська