Основи автоматики та автоматизації

Код модуля: 
АТХП_6007_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Стасюк Іван Дмитрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати функціональне призначення елементів систем автоматичного регулювання і керування; статичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування; будову та роботу регуляторів прямої дії; будову та роботу ізодромних регуляторів; класифікацію регуляторів за законами регулювання; основні властивості об’єктів регулювання; вплив властивостей об’єкта регулювання і автоматичного регулятора на характер процесу регулювання;
  • уміти експериментально досліджувати об’єкти регулювання і визначати їх параметри; досліджувати автоматичні регулятори і визначати характеристики регуляторів; досліджувати роботу замкнутої системи автоматичного регулювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: фізика, вища математика, технологічні вимірювання і прилади;
  • кореквізити: теорія автоматичного керування.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття змістового модуля. Завдання і значення автоматизації. Ступені автоматизації. Складові частини автоматизації. Історія розвитку автоматики та автоматизації. Пристрої систем програмного керування та регулювання. Порівняльна характеристика ручного та автоматичного регулювання. Основні елементи системи автоматичного регулювання. Принципи регулювання. Елементи систем автоматики та їх функції. Загальні характеристики елементів автоматики. Характеристики точності приладів і засобів автоматизації. Поняття зворотного зв’язку як одного з основних понять автоматики. Об’єкти регулювання та їх властивості. Методи дослідження властивостей об’єктів регулювання. Експериментальне визначення параметрів об’єктів регулювання. Автоматичні регулятори, їх класифікація. Регулятори прямої дії тиску, рівня, температури. Лінійні та нелінійні закони регулювання. Приклади автоматичних регуляторів, які реалізують такі закони регулювання. Статичні та динамічні характеристики автоматичних регуляторів, їх параметри настроювання. Порівняльна характеристика автоматичних регуляторів, які реалізують різні закони регулювання. Вплив властивостей об’єкта регулювання і автоматичного регулятора на характер процесу регулювання. Система промислових приладів і засобів автоматизації та її призначення.
Рекомендована література: 
  1. Шарков А.А. Автоматическое регулирование и регуляторы. — М.: Химия, 1990.
  2. Герасимов С.Г. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов. Ч. 1. — М.: Высш. шк., 1967.
  3. Такер Г.К., Уиллс Д.М. Упрощенные методы анализа систем автоматического регулирования. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська