Основи автоматики автомобільних систем

Код модуля: 
ЕРАТ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС- 6); аудиторні години — 96 (лекцій — 64, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н. Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
  • знати елементну базу, теоретичні основи і принципи побудови та дослідження систем автоматики автомобільних систем;
  • вміти оперувати елементною базою систем автоматики автомобільних систем та досліджувати і оцінювати системи автоматики в усталеному та динамічному режимах за характеристиками їх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Електротехніка;
  • Теоретична механіка
супутні:
  • Конструкція автомобілів
Зміст навчального модуля: 
Поняття про автоматичне керування. Основні пристрої автоматичних систем автомобіля, їх характеристики та особливості. Дії та класифікація систем автоматики. Побудова і аналіз статичної характеристики систем автоматики автомобіля. Елементна база систем автоматики автомобільних систем. Первинні перетворювачі: контрольних приладів автомобільних систем; аварійних режимів автомобільних систем; систем запалювання бензинових двигунів автомобілів; комплексних електронних систем керування двигуном автомобіля; комплексних електронних систем гальмування автомобіля; системи автоматичного блокування диференціалу; системи антипробуксовування коліс автомобіля; активної системи безпеки автомобіля; системи підтримання заданої швидкості автомобіля; пасивної системи безпеки автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Александров Є.Є. Системи автоматики транспортних засобів. — Київ: ІСДО, 1994.
  2. Автоматика и автоматизация производственных процесов/ Под ред.Г.К.Нечаева. — Киев: Вища школа, 1985.
  3. Васильєв Д.В., Чуїч В.Г. Системи автоматичного керування — Київ: Вища школа, 1982. — 362 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): захист лабораторних та виконання практичних робіт
  • модульний контроль (70%): МК1 + МК2
Мова навчання: 
українська