Основи архітектурної фотограмметрії

Код модуля: 
АК_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3) аудиторних 30 год. (лекційні заняття — 15 год., лабораторні — 15 год.)
Лектори: 
Док.тех.наук, професор Кінаш Р.І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даної дисципліни студент повинен: з
 • нати основні рівняння аналітичної фотограмметрії;
 • методи визначення елементів зовнішнього орієнтування аерокосмічних знімків;
 • методи побудови мереж фототріангуляції по аерокосмічним зображенням;
 • комп'ютерної технології обробки зображень при побудові цифрових моделей місцевості
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізити: вища математика; інженерна геодезія та аерогеодезія; фізика.
 • Кореквізити: архітектурно – будівельна фізика.
Зміст навчального модуля: 
вміти працювати з програмними модулями побудови мереж фототріангуляції, побудови ЦММ, з автоматизованими та комп'ютерними системами з фотограмметричної обробки зображень при складанні цифрових планів та фасадів об’єктів
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політезніка», 2008. — 332с.
 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політезніка», 2003. — 214с.
 3. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія. Л.: Вид-во НУ «ЛП», 2002.-163с.
 4. Катушков В., Мархідова В. Прикладна фотограмметрія.- Київ: ІСДО, 1994.-280с.
 5. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. М.: Недра, 1984.
 6. Лобанов А.Н., Журкин И.Г. Автоматизация фотограмметрических процессов. М.: Недра, 1980
 7. Kurczynski Z., Preuss R. Podstawy fotogrametrii. Warszawa: W-wo PW, 2000. — 296s.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%),
 • Підсумковий контроль (60%, залік)
Мова навчання: 
українська