Основи археології

Код модуля: 
РРАК_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — ...) аудиторні години — 72 (лекції — 36, лаб. роб. — 36)
Лектори: 
к.арх., доц. Лукомський Юрій Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні поняття, суть та проблематику археології,
 • знати археологічну періодизацію, засади археологічного датування, види археологічних знахідок, методику проведення відбору археологічних знахідок в процесі досліджень.
 • вміти зафіксувати і зобразити археологічну знахідку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Історія України, Історія мистецтва та архітектури, Культурологія,
 • кореквізити: — Проект реставрації
Зміст навчального модуля: 
Археологія в світовій культурі. Археологічні музеї. Визначні археологи світу та України; значення археології у реставрації та реконструкції архітектурних комплексів; типологія та класифікація археологічних пам’яток; методика архітектурно-археологічних досліджень; археологічна стратиграфія при дослідженні пам’яток архітектури; архітектурно-археологічні обміри; фіксація, датування, інтерпретація та консервація археологічних знахідок та архітектурних деталей, виявлених при археологічних дослідженнях.
Рекомендована література: 
 1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. — М., 1980.
 2. Брей У., Трамп Д. Археологический словар. —М., 1990.
 3. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Навчальний посібник. — К., 1994.
 4. Давня історія України (в трьох томах). — Т. 1. — Первісне суспільство. — К., 1997.
 5. Давня історія України. — Т. 2. — Скіфо-антична доба. — К., 1998.
 6. Давня історія України. — Т. 3. — Слов’яно-руська доба. — К., 2000.
 7. Пастернак Я. Археологія України. — Торонто, 1961.
 8. Словник-довідник з археології / Під ред. Н.О. Гаврилюк. — К., 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): самостійна робота
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): графічна робота 30%, усне опитування 50%
Мова навчання: 
українська