Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії

Код модуля: 
ФГІ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год., самостійна робота — 71 год.
Лектори: 
доцент Колб І. З.
Результати навчання: 
 • Засвоїти основні рівняння аналітичної фотограмметрії; методи визначення елементів орієнтування аерознімків; методи побудови геометричної моделі об’єкта та місцевості за його зображеннями на знімках.
 • Вміти складати алгоритми вирішення різноманітних фотограмметричних задач; працювати з автоматизованими системами фотограмметричної обробки зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика: всі розділи та теми програми.
 • Математична обробка геодезичних вимірювань: всі розділи та теми програми.
Зміст навчального модуля: 
 • Математичні основи аналітичної фотограмметрії. Векторна алгебра. Операції з матрицями. Геометричні перетворення.
 • Системи координат та елементи орієнтування знімків. Системи координат знімків. Перетворення координат. Елементи внутрішнього орієнтування знімка. Елементи взаємного орієнтування пари знімків. Елементи зовнішнього орієнтування моделі.
 • Аналітичне розв’язання основних фотограмметричних задач. Визначення координат точки об’єкта за поодиноким знімком. Визначення координат точки знімка за відомими координатами точки об’єкта. Залежність між координатами нахиленого та горизонтального знімка. Пряма фотограмметрична засічка. Обернені фотограмметричні засічки. Задача взаємного орієнтування пари знімків. Геодезичне орієнтування фотограмметричної моделі.
 • Загальні відомості про цифрові зображення. Поняття про цифровий знімок. Методи отримання та попереднього опрацювання цифрових метричних знімків.
 • Основи кореляції відеосигналів. Кореляція для стандартних образів. Автоматичний пошук чітких контурів на цифрових зображеннях. Ідентифікація точок на стереопарі. Допасування оптичних щільностей.
 • Технології цифрової фотограмметрії. Автоматична побудова моделі поверхні. Побудова цифрової моделі рельєфу. Автоматична фототріангуляція. Цифрові фотограмметричні станції.
Рекомендована література: 
 • Конспект лекцій
 • Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
 • Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії:Підручник.-Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 • Лобанов А. Н. Аналитическая фотограмметрия. — М.: Недра, 1972. — 224 с.
 • Лобанов А. Н. Фотограмметрия. — М.: Недра,1984. — 372 с.
 • Лобанов А. Н., Дубиновский В. Б. и др. Аналитические модели местности и снимков. — М.: Недра,1989. — 140 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська