Основні компоненти мехатронних систем

Код модуля: 
ПТМ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 год., (лекції — 32, практичні заняття — 16).
Лектори: 
старший викладач Когут Роман Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • теоретичні основи механічних, електричних, електронних, пневма¬тичних, гідравлічних систем керування, як складових компонентів мехатронних систем;
 • теоретичні основи побудови та принципу роботи вищезгаданих компонентів мехатронних систем;
 • методику їх розрахунку;
 • функціонали та конструктивні особливості вищезгаданих компонентів мехатронних систем.
уміти:
 • проводити попередній вибір основних компонентів мехатронних систем;
 • складати схемі та вміти застосовувати універсальні схеми рішення;
 • проводити потрібний теоретичний розрахунок вищезгаданих компонентів мехатронних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
лекційні, практичні заняття, самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: загальна фізика, математичні дисципліни, професійно-орієнтовані мови дисципліни I курсу.
 • Кореквізит: професійно орієнтовані дисципліни за II і III курси.
Зміст навчального модуля: 
Механічні, електромеханічні, електронні керуючі систем та їх компоненти електропровідні компоненти мехатронних систем. Компоненти пневматичних та гідравлічних систем керування, як складові мехатронних систем.
Рекомендована література: 
 1. Управляющие системы и автоматика. Под ред. Д.Шмида, Пер. с нем. — М.: Техносфера. 2007. 582 с.
 2. Справочник конструкторо-приборостроителя. Детали и механизмы приборов/В.Л.Соломахо, Р.И.Томилин, Б.В.Цитович, Л.Г.Юдовин. — Мн.: Выш.школа, 2005. — 440 с.; ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль під час виконання практичних робіт.
 • Підсумковий контроль: виконання контрольної залікової роботи (100 % диферційований залік).
Мова навчання: 
українська