Організація та управління базами даних

Код модуля: 
СКІД_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
ст. викладач Думанський Н. О.
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні поняття та елементи баз даних;
 • види систем управління;
 • особливості проектування баз даних;
 • термінологію;
 • стійкі звороти та кліше.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інформатика та комп’ютерна техніка,
 • Основи програмування.
Зміст навчального модуля: 
Початкові навички роботи. Робота з таблицями. Створення запитів баз даних. Використання форм. Формування запитів. Проектування макросів.
Рекомендована література: 
 1. Черноватий Л. М., Карабан В.І., Пенькова І. О., Ярощук І. П. Переклад англомовної економічної літератури. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Вінниця. НОВА КНИГА, 2007. — 416 с.
 2. Черноватий Л. М., Карабан В.І., Пенькова І. О., Ліпко І. П. Переклад громадянсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людинеи. / За редакцією Черноватого Л. М., Карабана В.І. Навч. посібник. — Вінниця: Нова книга, 300 с. — 272 с.
 3. Томашевський В. М. Моделювання систем. — К., 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторні роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська