Організація референтської та офісної діяльності

Код модуля: 
СКІД_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (24 — лекцій, 24 — практичних занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., доцент Лісіна Світлана Омелянівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • особливості ролі референта в управлінському процесі і особливості організації праці референта;
 • зміст роботи референта з первинними документами;
 • систему реферування первинних документів різних видів;
 • кваліфікаційні вимоги щодо різних категорій рефератів;
 • систему реферативного обслуговування;
 • практику ведення організаційної роботи, а також корпоративну систему норм і правил поведінки працівників, що необхідні при виконанні обов’язків керівника офісу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аналітико-синтетична переробка інформації,
 • Ділова комунікація,
 • Документаційне забезпечення діяльності установи,
 • Інформаційно-аналітична діяльність,
 • Етика ділового спілкування,
 • Діловий етикет,
 • Організація баз даних та знань.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про наукову й аналітико-синтетичну обробку документів, її суть і види. Реферування документів. Методика реферування документів. Часткова методика створення реферативного документу. Офісна діяльність. Робота з клієнтськими базами даних. Виставки. Рейтинги. Корпоративна культура підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Басаков М. И. Справочник секретаря-референта / М. И. Басаков. — Ростов на Дону, 2003. — 512 с.
 2. Гойхман О. Я. Теория и практика референтской деятельности: учебное пособие / О. Я. Гойхман. — М.: ИНФРА, 2006. — 571 с.
 3. Гречихин А. А. Информационные из дания. Типология и основные особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров. — М.: Книга, 1988. — 272 с.
 4. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — К.: Вікар, 2003. — 328 с.
 5. Секретарь-референт: практ. пособие. — М., 1995. — 506 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська