Організація діяльності інформаційних установ

Код модуля: 
СКІД_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. і. н., старший викладач Мина Жанна Василівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • технологічний зміст діяльності інформаційних установ;
 • основні вимоги до інформаційного забезпечення установ;
 • теоретичні основи інформаційних процесів в установах;
 • специфіку спілкування в процесі інформаційної діяльності;
 • методи і технічні засоби діяльності інформаційних установ;
 • еволюцію організації та управління діяльністю інформаційних установ;
 • правове та договірно-правове регулювання діяльності в інформаційних установах;
 • структуру установи, що надає інформаційні послуги;
 • специфіку інформаційної продукції та її ринки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до фаху,
 • Документознавство.
Зміст навчального модуля: 
Основи організації діяльності установ. Особливості організації інформаційної діяльності в інформаційному суспільстві. Інформаційні ресурси. Діяльність державних ЦНТЕІ, особливості організації інформаційної установи (агенства). Національний архівний фонд як інформаційна система. Організація роботи бібліотеки. Цілі й задачі інформаційного менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про інформацію».
 2. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Закон України «Про національний архівний фонд».
 4. Закон України «Про науково-технічну інформацію».
 5. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
 6. Казанцева К. В. Научная организация информационной деятельности / Казанцева К. В. — М.: Наука, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська