Організація державного апарату України

Код модуля: 
СКІД_6044_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 75, аудиторних — 48 (24 — лекцій, 24 — практичних занять), кредитів ECTS — 2,5.
Лектори: 
к. і. н., доцент Химиця Н. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів теоретичних знань про сутність, структуру, функції державного апарату України та оволодіння вміннями щодо реалізації цілей, завдань і функцій державних органів влади на основі демократичних принципів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Історія України,
  • Політологія,
  • Конституційне право,
  • Кадровий менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів державної влади в Україні. Поняття, види та ознаки органів державної влади. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності державного апарату України. Організація роботи Верховної Ради України. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування. Організація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади України.
Рекомендована література: 
  1. Політико-правові системи: світ і Україна. Навч. посібник. — К.: АМУУП, 2007.
  2. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 2008.
  3. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. — К.: Основи, 2004.Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине. Учебное пособие. — Харьков: Эспада, 2001.
  4. Серьогін В. О., Серьогіна С. Г. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Частина Загальна. — Харків: Шрих, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування, презентації.
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська