Організація управління в екологічній діяльності

Код модуля: 
ЕОНС_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
отримання цілісної уяви про управління галуззю народногосподарського процесу як єдиною системою з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології на місцевому, регіональному та державному рівнях
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Економіка раціонального природокористування та організація управління.
 • Основи економіки, менеджменту та маркетингу.
 • Вступ до фаху.
 • Нормування техногенного навантаження на НПС.
 • Ділова українська мова
Зміст навчального модуля: 
Предмет, цілі і методи управління. Процес управління. Структура управління. Кадри управління. Апарат управління. Документообіг. Поняття функцій державного управління у сфері екології. Система спостережень за станом НПС. Закордонні і міжнародні системи управління в галузі екології
Рекомендована література: 
 1. Екологічне управління: Підручник/ В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. — К.: Либідь, 2004.- 432 с.
 2. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
 3. середовища. У 12-ти томах. Чернівці, Зелена Буковина, 1996-2005.
 4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. — Чернівці: Зелена Буковина, 1996. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська