Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки

Код модуля: 
БКМ_6063_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год, лекції — 32 год, практичні заняття — 16 год, 1,5 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Вивчення теоретичних і методологічних підходів до розробки управлінських рішень, їх прийняття та реалізації, забезпечення організації управління в органах та підрозділах пожежної безпеки, наукової організації управління.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Соціологія», «Економіка і управління підприємством», «Безпека життєдіяльності».
Зміст навчального модуля: 
Наука управління та її розвиток. Поняття соціального управління. Принципи і функції управління. Правове забезпечення управління. Науковий та інші методи управління. Методи впливу. Інформаційне забезпечення управління. Аналітична робота в управлінні. Принципи та зміст процесу планування. Принципи, форми та методи контролю. Поняття та види обліку. Природа управлінських рішень та їх підготовка. Прийняття управлінських рішень. Організація виконання управлінських рішень.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — Ст. 56.
  2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39 — Ст. 488.
  3. Постанова КМ України від 26.07.94 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку».
  4. Указ Президента України від 27.01.03 р. № 47/2003 «Про заходи по вдосконаленню державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій».
  5. В. М. Колпаков Теорія та практика прийняття управлінських рішень. — К; МАУП, 2000 р.
  6. Ю. І. Палеха Організаційна та управлінська культура. — К; ЄУФ 2000 р.
  7. В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів Організаційні засади управлінської діяльності в ОВС України. — Львів, ЛДУВС 2006 р.
  8. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи по предмету «Організація управління в діяльності пожежної охорони». — Черкаси; ЧІПБ 1998 р.
  9. Б. Е. Касимов Организация управления пожарной охраной. — М ; Стройиздат, 1982 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів Контрольні заходи — 80 балів
Мова навчання: 
українська