Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом

Код модуля: 
ЗІ_6092_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Зачепило Віталій Станіславович
Результати навчання: 
Знати:
 • нормативні акти;
 • режими доступу до інформації з обмеженим доступом;
 • принципи створення, побудови і структуру спеціальних підрозділів;
 • завдання спеціальних органів і служб в сфері охорони інформації з обмеженим доступом;
 • комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних та оперативних заходів.
Вміти:
 • використовувати чинну законодавчо-нормативну базу;
 • практично здійснювати організаційно-правові, інженерно-технічні та оперативні заходи по захисту інформації з обмеженим доступом;
 • керувати підрозділами: режимно-секретним, технічного захисту інформації підприємств, установ і організацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Правові основи охорони інформації з обмеженим доступом
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Організація режимно-секретної роботи на підприємствах, в установах і організаціях. Організація і проведення аналітичної роботи по перекриттю можливих каналів інформації з обмеженим доступом.
Рекомендована література: 
 1. Закони України: «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про науково-технічну інформацію».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): виступ на семінарах
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська