Організація та функціонування комп’ютерів

Код модуля: 
СКС_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 68 (лекції — 32, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Дунець Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні принципи функціонування комп’ютерів та їх складових елементів, архітектурну та структурну організацію комп’ютерів, процесорів, типи та будову пам’яті, різновидності периферійних пристроїв, роботу операційної системи;
  • уміти виконувати арифметичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення) у двійковій системі числення в модифікованих доповняльних кодах з фіксованою та рухомою комою; аналізувати архітектуру процесорів та програмувати їх роботу в двійкових кодах та мнемокодах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інформатика.
  • кореквізити: Прикладна теорія цифрових автоматів, архітектура комп’ютера, основи алгоритмізації та програмування.
Зміст навчального модуля: 
Принципи роботи комп’ютера. Арифметичні основи комп’ютерної техніки. Пам’ять комп’ютерів. Процесори. Архітектура системи команд. Периферійні пристрої. Операційні системи.
Рекомендована література: 
  1. Дунець Р.Б., Кудрявцев О.Т. Арифметичні основи комп’ютерної техніки. — Львів: Ліга-Прес. — 2006. — 142 с.
  2. Дунець Р.Б., Кудрявцев О.Т. Лабораторний практикум з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 68 с.
  3. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. — 470 с.
  4. Цилькер Б. Я., Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем. Учебник для вузов. — СПб.: Питер. 2006. — 668 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, виконання задач
  • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська