Організація та економіка фармації

Код модуля: 
ТБСФБ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
ст. викл. Кричковська А.М.
Результати навчання: 
студент повинен знати принципи організації органів МОЗ України, виробничу та господарську діяльність аптечних підприємств; державну систему контролю якості лікарських засобів, основи обліку та звітності аптечних підприємств та вміти створювати та реєструвати аптечні підприємства, організувати роботу аптечних підприємств згідно чинного законодавства, забезпечувати аптечні підприємства ліками та виробами медичного призначення, здійснювати оперативний облік та складати звіт про діяльність аптеки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна фармакологія, аптечна технологія ліків, фармакогнозія, фармацевтична хімія
Зміст навчального модуля: 
Управління фармацевтичною діяльністю в Україні. Загальні принципи організації роботи аптеки. Ліцензування фармацевтичної діяльності. Організація постачання аптечних установ. Організація роботи відділів аптеки: запасів, готових лікарських форм, рецептурно-виробничого. Обіг отруйних, наркоточних, психотропних речовин, прекурсорів та спирту етилового. Державна система контролю якості ліків в Україні. Основи ціноутворення на ліки і вироби медичного призначення. Торгові накладення. Основи економіки аптечних підприємств. Господарський облік в аптечних підприємствах. Звітність аптеки. Інвентаризація товаро-матеріальних цінностей.
Рекомендована література: 
  1. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Посібник. — Вінниця: Вид-во «Нова книга». 2005. — 238 с.
  2. Фармацевтичне законодавство (нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств). Під редакцією д.фарм.н., проф. Грошового Т.А. — Тернопіль: ТДМУ, 2008. — 468 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, курсова робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (32%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (68%) — екзамен
Мова навчання: 
українська, російська