Організація та безпека руху автотранспортних засобів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_ С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні заняття — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати організаційні та технічні методи гарантування безпеки руху; основні зовнішні фактори впливу на безпеку руху автомобіля; причини виникнення дорожньо-транспортних пригод; вплив умов, режиму руху та конструктивних особливостей автомобіля на безпеку його руху.
  • Вміти розробляти і реалізовувати заходи, спрямовані на гарантування безпеки руху автомобілів; дати оцінку впливу конкретних умов руху на його безпеку; сформувати вимоги до режиму руху автомобіля в залежності від конкретних умов руху.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Теоретична механіка; Автомобілі.
  • Супутні — немає.
Зміст навчального модуля: 
Дослідження дорожнього руху; методичні основи організації дорожнього руху; умови руху та їх вплив на безпеку експлуатації транспортних засобів; види безпеки автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Григоров М. А., Дащенко О. Ф., Усов А. В. Проблеми моделювання і управління рухом транспортних потоків у великих містах: — Одеса: Астропринт, 2004. — 272 с.
  2. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов. — 5-изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 2001. — 247 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) практичні заняття, захист контрольної роботи.
  • Підсумковий контроль (60 %) – іспит.
Мова навчання: 
українська