Організація спорудження та експлуатації автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год.: лекції — 28 год.; лабораторні заняття — 14 год.; 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Солодкий С. Й.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань із механізму прийняття оптимальних рішень в галузі організації, календарного планування і оперативного управління будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельне матеріалознавство»,
 • «Технологія будівельного виробництва»,
 • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Мета, завдання та принципи організації дорожньо-будівельного виробництва. Організаційно-технічна підготовка дорожнього будівництва. Методи організації будівництва та експлуатації автодоріг. Проект організації будівництва. Проект виробництва робіт. Моделі календарного планування будівництва та експлуатації автодоріг. Основи календарного планування робіт по будівництву, ремонту та експлуатації доріг.
Рекомендована література: 
 1. Сиденко В. М., Липский Г. Е., Батраков О. Т. Организация, планирование и управление дорожным строительством. — К.: Высшая школа. 1978. — 272 с.
 2. Солодкий А. И., Карпов Б. Н. Календарное планирование строительства и ремонта автомобильных дорог. — М.: Транспорт. 1988. — 120 с.
 3. Могилевич В. М. Основы организации дорожно-строительных работ. — М.: Высшая школа. 1975. — 283 с.
 4. Дорожное строительство. Организация, планирование, управление. / Под ред. Е. Н.Гарманова. — М.: Транспорт. 1981. — 223 с.
 5. СНиП 111 «Строительная климатология и геофизика.
 6. ЕНиР — 2 «Земляные работы».
 7. ЕНиР — 17 «Автомобильные дороги».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська