Організація спеціального діловодства

Код модуля: 
ЗІ_6087_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 18, практ. — 18)
Лектори: 
старший викладач Зачепило Віталій Станіславович
Результати навчання: 
  • знати вимоги до конфіденційної та секретної інформації; електронний документообіг конфіденційною інформацією;.
  • вміти складати та оформляти номенклатуру справ; вести облік ділових, управлінських та науково-технічних документів; забезпечувати збереження конфіденційних документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • основи інформаційної безпеки.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи діловодства. Законодавчі акти і нормативні документи та стандарти щодо діловодства. Поняття документа; функції і ознаки документа; конфіденційність документів; способи і засоби документування; класифікація носіїв документної інформації. Визначення електронного документу та електронний документообіг. Зміст спеціального діловодства як діловодства документів, що містять інформацію з обмеженим доступом: конфіденційне діловодство (в т.ч. документів, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави) та секретне діловодство. Порядок засекречування й розсекречення відомостей документів і продукції; допуск і доступ до конфіденційної та секретної інформації й документів. Структура документопотоків, що захищаються, склад технологічних етапів і операцій, підготовка і видання конфіденційних та секретних документів; облік конфіденційних та секретних документів; порядок розгляду і виконання конфіденційних та секретних документів; розмноження конфіденційних та секретних документів; контроль виконання конфіденційних та секретних документів; складання і оформлення номенклатури справ; формування і зберігання справ, що містять конфіденційні та секретні документи; знищення конфіденційних та секретних документів.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про державну таємницю»,
  2. Закон України «Про інформацію»,
  3. Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»,
  4. Закон України «Про науково-технічну інформацію»
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %), залік
Мова навчання: 
українська