Організація ремонтно-реконструктивних робіт

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 210 год.; лекції — 32 год; практичні заняття — 32 год; курсовий проект — 90 год., 7 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Іванейко І. Д.
Результати навчання: 
В результаті вивчення змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти: принципи організації реконструкції, особливості виконання будівельно-монтажних робіт, види матричних методів розрахунку графіків виконання робіт, оптимізацію термінів виконання робіт з застосуванням комплексних процесів та універсальних машин.
 • вміти: складати графічні моделі організації зведення будівель, благоустрою міських територій, розробляти будгенплан.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія будівельного виробництва,
 • Будівельна техніка,
 • Охорона праці,
 • Будівельні конструкції,
 • Організація будівництва,
 • Технологія зведення будівель.
Зміст навчального модуля: 
Особливості інженерних вишукувань та проектування для умов реконструкції, організаційно-технологічні рішення при виконанні поетапного проведення реконструкції та надбудов; організації об’єктної будівельної системи; методи звендення будівель та їхнє застосування в умовах реконструкції; види методів організації робіт; календарне планування в системі ОФР, ОВР, ОФРР, ОВРР; оптимізацію графіків виконання робіт із застосуванням комплексних процесів.
Рекомендована література: 
 1. Організація будівництва / С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Р. М. Тригер та ін.; За редакцією С. А. Ушацького. Підручник. — К.: Кондор, 2007 — 521 с.
 2. Афанасьєв В. Г. Поточная организация строительства. Л. Стойиздат. Лен. отд. 1990.
 3. Малышевский Г. Д., Ушацкий С. А. Организация и планирование строительства. К.: Урожай, 1993. — 432 с.
 4. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій. За ред. В. К. Черненко. — К.: Будівельник, 1988.
 5. Богуславський А. Д., Стражников А. М. Эксплуатация инженерного оборудования зданий в условиях экономии энергетических ресурсов. — М.: Стройиздат, 1984.
 6. Гялкин В. И., Куликов В. Е. Эксплуатация и ремонт капитальных установок. — М.: Энергоиздат, 1983.
 7. Макаревич Т. Т. Особливості оперативного планування в трестах. Сантехмонтаж, Львів, ЛПІ, 1984.
 8. Инженерная подготовка строительного производства/ Т. Н. Цай, Б. Ф. Ширшиков, Б. И. Блетов, В. Т. Цай — М. : Стройиздат, 1990. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття; КП.
 • Підсумковий контроль: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська