Організація промислового виробництва

Код модуля: 
БВ_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 144 год., лекції — 32год., практичні заняття — 32год., 4 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
асистент Горніковська І. Б.
Результати навчання: 
Засвоєння студентами сучасних методів виробництва будівельних конструкцій і матеріалів. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
 • сучасні методи організації виробництва промислової продукції;
 • структуру виробничого процесу;
 • підготовка та організація виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельні конструкції,
 • Бетони і розчини,
 • В’яжучі матеріали,
 • Арматура та залізобетонні конструкції.
Зміст навчального модуля: 
Організація промислового підприємства. Типи підприємств будівельних конструкцій і матеріалів Структура виробничого процесу. Форми організації виробничих процесів. Просторова організація виробничого комплекса. Забезпечення якості продукції Технічне обслуговування виробництва. Організація матеріально-технічного постачання і збуту. Організація допоміжних служб підприємства. Організація охорони навколишнього середовища. Науково-технічний прогрес і інтенсифікація виробництва Комплексна підготовка виробництва Технологічна підготовка виробництва Організація праці на підприємстві.
Рекомендована література: 
 1. Русанова Н. Г., Пальчик П. П., Рижанкова Л. М. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій К., 1994.
 2. Довбенко В. І. Економіка і організація підприємств будіндустрії К., 1992.
 3. Антоненко Г. Я., Организация, планирование и управление предприятиями строительних изделий и конструкций. К., 1988.
 4. Монфред Ю. Б., Прикин Б. В. Организация, планирования и управлення предприятиями
 5. стройиндустрии.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контрольні: іспит.
Мова навчання: 
українська