Організація і технологія будівельних робіт

Код модуля: 
БВ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Більський М. Р.
Результати навчання: 

Засвоїти: основні принципи зведення комунікацій водопостачання та водовідведення різними методами з різноманітних труб, які використовуються в сучасній практиці, як підземними так і надземними способами (арочний, балочний, вантовий методи та дюкери).
Вміти: обгрунтовано вибрати метод(и) виконання будівельних процесів, підібрати необхідні механізми, підрахувати об’єми матеріалів та кількість робочих певної професії, запроектувати технологічну карту на зведення того та іншого трубопроводу.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Математика,
 • Опір матеріалів,
 • Геодезія,
 • Будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали.
Зміст навчального модуля: 
Будівництво — галузь народного господарства. Структура будівельного виробництва. Особливості будівництва комунікацій (ВК). Будівельні процеси та роботи. Будівельні робочі, їх професії та кваліфікації, підготовка кадрів будівельних робочих. Технічне та тарифне нормування. Будівельні норми та правила (БНіП), (БН та Т). Вимоги до якості будівельних та монтажних робіт. Класифікації будівельних машин (БМ). Розподіл на класи, групи, типи, типорозміри згідно технологічного призначення, загального конструктивного рішення і технічних параметрів. Розподіл будівельних машин по режиму роботи, по роду використання енергії, ступені рухомості. Класифікація будівельних вантажів та транспорту. Автомобілі, трактори, тягачі. Ущільнювачі (катки), статичні і динамічної дії, причепні та самохідні. Плити для трамбування (ущільнення). Гідромеханічні способи розробки грунту. Види та призначення земляних споруд. Постійні та тимчасові земляні споруди і вимоги до них. Забезпечення стійкості земляних споруд. Способи та конструкції кріплення вертикальних стінок траншей. Підготовчі роботи при веденні земляних робіт. Розбивка траншей та котлованів на місцевості. Водовідвід, водопониження. Основні властивості грунтів, що впливають на роботу будівельних машин: об’ємна маса грунтів, розпушуваність, в’язкість, пластичність та ін. Бульдозери, скрепери, грейфери. Будова, робота, продуктивність.
Рекомендована література: 
 1. Белецкий Б. Ф. Технология строительных и монтажных работ. М. 1986.
 2. Белецкий Б. Ф., Организация строительных монтажных работ. М. 1989.
 3. Владыченко Г. П., Белецкий Б. Ф., Технология строительства водопроводных и канализационных сооружений. К. 1982.
 4. Гурковский Г. М. Технология строительства водопроводно-канализационных сооружений. К. 1980.
 5. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. Справочник монтажника. Под редакцией Перешивкина А. К. М. 1978.
 6. Машины для строительно-монтажных работ. Справочник. Под ред. Болотских Н. С. К. 1993.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: КРР, практичні заняття.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська