Організація будівництва

Код модуля: 
БВ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 32год., практичні заняття — 16год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Іванейко І. Д.
Результати навчання: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: вирішувати задачі: складання проектів організації будівництва та виробництва робіт; складання оперативних планів окремих об’єктів і будівельних організацій; розрахунок необхідних матеріально-технічних, трудових та грошових ресурсів і інших.
При вивченні розділу передбачається знання студентами технологіі будівельних процесів, методів та способів зведення окремих конструктивних елементів.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Технологія будівельного виробництва», «Основи ремонтно-будівельних робіт».
Зміст навчального модуля: 
Інженерні вишукування та проектування в будівництві. Проектування організації будівельного виробництва. Організація праці в будівництві. Основи поточної організації будівництва. Підготовка будівельного виробництва. Організація та календарне планування будівництва окремих будівель і споруд. Сіткове планування будівництва окремих об’єктів і комплексів. Загальні принципи проектування будгенпланів. Розміщення монтажних кранів і підйомників. Тимчасові дороги. Організація приоб’єктних складів. Тимчасові будівлі на будівельному майданчику. Електропостачання будівельного майданчика. Тимчасове тепло та водопостачання.
Рекомендована література: 
  1. Дикман Д. Г. Организация и планирование строительного производства. — М.: В.ш., 1988.
  2. Малышевский Г. Д., Ушацкий С. А. Организация и планирование строительства. К.: Урожай, 1993. — 432 с.
  3. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій. За ред. В. К.Черненко. — К.: Будівельник, 1988.
  4. Богуславський А. Д., Стражников А. М. Эксплуатация инженерного оборудования зданий в условиях экономии энергетических ресурсов. — М.: Стройиздат, 1984.
  5. Гялкин В. И., Куликов В. Е. Эксплуатация и ремонт капитальных установок. — М.: Энергоиздат, 1983.
  6. Макаревич Т. Т. Особливості оперативного планування в трестах. Сантехмонтаж, Львів, ЛПІ, 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття.
  • Підсумкові контрольні: іспит.
Мова навчання: 
українська