Організація баз даних та знань

Код модуля: 
ІСМ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
ст..викладач Рішняк Ігор Васильович
Результати навчання: 
 • знати місце та роль баз даних в сучасних комп’ютерних системах, теоретичні основи баз даних, основні принципи та методи проектування сучасних баз даних, сучасний стан та методологію застосування баз даних в практиці,
 • уміти виконувати постановку задач проектування баз даних, застосовувати методи та алгоритми проектування та оптимізації баз даних, створювати інформаційні системи на основі баз даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Основи дискретної математики,
 • Основи програмування та алгоритмічні мови,
 • Алгоритми та структури даних;
кореквізити:
 • Системи управління базами даних та знань,
 • Експертні системи,
 • Сховища даних.
Зміст навчального модуля: 
Інформаційні системи та інформаційні технології. Моделі даних. Теорія реляційних баз даних. Операції над відношеннями. Обмеження, функціональні залежності і ключі. Нормалізація за Коддом. Методи проектування баз даних.
Рекомендована література: 
 1. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 456 с.
 2. К.Дейт. Введение в системы баз данных. 7-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 1072 с.: ил. — Парал. тит. англ.
 3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ.
 4. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань. / В. В. Пасичник, В. А. Резніченко. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.
 5. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 334 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська, англійська