Організація баз даних та знань

Код модуля: 
ІСМ_6076_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 90 (лекції — 54, лаб. роб. — 36)
Лектори: 
 • к.т.н., доц. Берко Андрій Юліанович,
 • к.т.н., доц. Верес Олег Михайлович
Результати навчання: 
 • знати місце та роль баз даних в сучасних комп’ютерних системах, теоретичні основи баз даних, основні принципи та методи проектування сучасних баз даних, сучасний стан та методологію застосування баз даних в практиці,
 • уміти виконувати постановку задач проектування баз даних, застосовувати методи та алгоритми проектування та оптимізації баз даних, здійснювати процедури адміністрування та реінжинірингу баз даних, створювати інформаційні системи на основі баз даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Основи дискретної математики,
 • Основи програмування та алгоритмічні мови,
 • Алгоритми та структури даних;
кореквізити:
 • Системи управління базами даних та знань,
 • Експертні системи,
 • Сховища даних.
Зміст навчального модуля: 
Інформаційні системи та інформаційні технології. Моделі даних. Теорія реляційних баз даних. Операції над відношеннями. Реляційна алгебра і реляційні числення. Обмеження, функціональні залежності і ключі. Нормалізація за Коддом. Нормальні форми вищих порядків. Методи проектування баз даних.
Рекомендована література: 
 1. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 456 с.
 2. К.Дейт. Введение в системы баз данных. 7-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 1072 с.: ил. — Парал. тит. англ.
 3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ.
 4. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань. / В. В. Пасичник, В. А. Резніченко. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.
 5. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 334 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська, англійська