Організація баз даних

Код модуля: 
ЕОМ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,75); аудиторні години — 70 (лекції — 42, лабор. — 28)
Лектори: 
доц. Морозов Юрій Васильович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії реляційних баз даних, методологічні підходи та етапи створення інформаційних систем, мову маніпулювання даними SQL, технологію створення програмних продуктів на базі сучасних СКБД;
  • вміти створювати інформаційні системи на базі СКБД OpenOffice.org Base.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Об’єктно-орієнтоване програмування,
  • системне програмування.
Зміст навчального модуля: 
Системи баз даних, рівні абстракції в СКБД, модель реального світу. Моделі даних. Реляційна модель даних. Формалізація відношень. Операції реляційної алгебри та їх властивості. Теорія проектування реляційних баз даних. Мова запитів SQL. СКБД OpenOffice.org Base.
Рекомендована література: 
  1. Ж. Ульман. Основы систем баз данных. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 330 с.
  2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 351 с.
  3. Розробка бази даних: Методичні вказівки до лабораторних робiт / Укл. Морозов Ю.В., Карпін О.Ю. — Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. — 64 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %): контрольний захід, залік.
Мова навчання: 
українська