Організація автосервісу

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С19
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — (лекції — 32, практичні — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Юськів Василь Миколайович
Результати навчання: 
Знати:
  • теорії організації та закономірності розвитку;
  • проектувати автосервіс, використовуючи будівельні норми та правила, що пред’являються до промислових будівель, споруд та генерального плану;
  • організовувати виробництво автосервісу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна експлуатація автомобілів
  • Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту
  • Основи маркетингу.
Зміст навчального модуля: 
Сутність автосервісу. Функціональний аспект організації. Організація виробництва. Забезпечення якості автосервісу та його продукції. Ціна на товари та послуги. Робота з клієнтами. Оперативне управління виробництвом.
Рекомендована література: 
  1. Марков О. Д. Організація автосервісу. Львів: Оріяна-Нова, 1998. 332 с.
  2. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник. — К.:Вища шк., 2007. — 527 с.: іл.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): виконання задач та індивідуальних завдань.
  • Підсумковий контроль (70 % екзамен).
Мова навчання: 
українська