Організація автомобільних перевезень

Код модуля: 
ЕРАТ_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 120 (кредитів ЄКТС − 4); аудиторні години − 64 (лекції − 32; практичні − 32)
Лектори: 
к. т. н., доц. Оліскевич Мирослав Стефанович
Результати навчання: 
 • знати основи теорії транспортного процесу;
 • вміти аналізувати та розробляти ефективні процеси перевезення вантажів та пасажирів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
преквізити:
 • Експлуатаційні властивості АТЗ,
 • Умови і безпека руху АТЗ;
кореквізити:
 • Моделювання технологічних процесів автотранспортних підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Засади вантажознавства. Автомобільні транспортні мережі. Оптимізація вантажопотоків. Організація навантажувально-розвантажувальних операцій. Методи доставки вантажів й організація руху вантажних АТЗ. Формування структури і раціональне використання парку автомобільних засобів. Пасажиропотоки і методи їх вивчення. Засади організації міських та приміських автобусних пасажирських перевезень. Організація міжміських та міжнародних автобусних перевезень. Організація та характеристика таксомоторних перевезень.
Рекомендована література: 
 1. Пасажирські автомобільні перевезення. Укл. Босняк М.Г. Навч. посібник − К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. − 272 с.
 2. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А.И. 2-е изд., перераб и доп. — К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. — 477 с.
 3. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок / Крамаренко И.Г., Решетников Е.Б., Рыбанов Г.Л. и др.; Под. ред. Крамаренко И.Г. — К.: Техника, 1991. — 208 с.
 4. Геронимус В.Л., Цафрин Л.В. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. — М.: Транспорт. 1988. — 192 с.
 5. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. — К.: Выща шк., 1986. — 447 с.
 6. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. — М.: Академия, 2003. — 400 с.
 7. Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его елементов. − М.: Транспорт, 1990. − 191 с.
 8. Пассажирские автомобильные перевозки: Учеб. для вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев; Под ред. В.А. Гудкова — М.: Горячая линия − телеком, 2004. — 448 с.
 9. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом. — М.: Дело и Сервис, 2002. — 544 с.
 10. Горелов П.П. Транспортные свойства и характеристики грузов: Справочник — С.-П.: ЗАО «ЦНИИМФ». — 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): задачі для самостійного розв’язування, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська