Органічна хімія

Код модуля: 
ОХ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 375; аудиторні години — 176, в т.ч. лекції — 80 год., лабораторні заняття — 96 год.; кількість кредитів ЄКТС — 12,5
Лектори: 
доц. Ластухін Ю.О.
Результати навчання: 
  • формування сучасного уявлення про будову та реакційну здатність органічних сполук,
  • засвоєння реакцій взаємного перетворення різних функціональних груп,
  • оволодіння технікою лабораторних робіт,
  • вироблення навиків та вмінь самостійного виконання синтезу та аналізу органічних сполук
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, неорганічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основи реакційної здатності органічних сполук, їхні основні класи. Основні промислові та лабораторні методи одержання, хімічні властивості та застосування органічних сполук
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія: Підручник. — Львів: Вид-во «Центр Європи». (4-е видання) 2009. — 868с.
  2. Ластухін Ю.О. Збірник тестів з органічної хімії. Навчальний посібник. — Львів: Вид-во «Центр Європи». 2007. — 327 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська