Органічна хімія

Код модуля: 
ОХ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 330; аудиторні години — 160, в т.ч. лекції — 80 год., лабораторні заняття — 80 год.; кількість кредитів ЄКТС — 11
Лектори: 
доц. Будішевська О.Г.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про будову та рекційну здатність органічних сполук, засвоєння реакцій взаємного перетворення різних функціональних груп, оволодіння технікою лабораторних робіт; вироблення навиків та вмінь самостійного виконання синтезу та аналізу органічних сполук
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, неорганічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи будови органічних сполук і їх зв’язок з реакційною здатністю органічних сполук, їх основні класи. Основні промислові та лабораторні методи одержання, хімічні властивості та застосування органічних сполук, зокрема, у фармації.
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія: Підручник.- Львів: вид-во «Центр Європи». (4-е видання) 2009.-868 с.
  2. Ластухін Ю.О. Збірник тестів з органічної хімії. Навчальний посібник. — Львів: вид-во «Центр Європи». 2007.- 327 с.
  3. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія (у трьох книгах).-Харків, «Основа». 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська