Органічна хімія

Код модуля: 
ОХ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
доцент Панченко Ю. В.
Результати навчання: 
Формування знань з сучасної теорії хімічної будови представників основних класів органічних речовин, впливу будови на їх властивості, ознайомлення з деякими методами одержання і практичного використання важливих представників низько- та високомолекулярних органічних сполук для отримання різноманітних технічно-важливих матеріалів, перш за все, для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Фізика, загальна хімія.
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук. Основні класи органічних сполук, особливості їх будови та її вплив на хімічні властивості. Фізико-хімічні основи використання органічних сполук як модифікаторів силікатних матеріалів. Основні поняття про полімерні матеріали та їх використання в промисловості, зокрема, у виробництві.
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. — Львів: Центр Європи, 2003. — 864 с.
  2. Домбровський А. В., Найдан В. М. Органічна хімія. — К.: Вища школа, 1992. — 503 с.
  3. Зоєчко Ф. Ф., Найдан В. М., Захарчик Д. М., Захарченко Н. М. Органічна хімія. — К.: Вища школа, 1986. — 319 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська