Оптимізація логістичних рішень

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
 • доктор економічних наук, професор Крикавський Є.В.,
 • старший викладач Кузьо Н.Є.,
 • лабораторні та практичні заняття проводить старший викладач Кузьо Н.Є., кафедра маркетингу та логістики.
Результати навчання: 
 • знати: методологію проектування логістичних рішень, критерії оптимізації логістичних рішень, методи обґрунтування логістичних рішень, програмне забезпечення для обґрунтування і оптимізації логістичних рішень;
 • вміти: використовувати сучасні методи аналізу для обґрунтування логістичних рішень, визначати оптимальне розміщення об’єктів логістичної інфраструктури, проводити імітаційне моделювання логістичних систем та процесів; проводити оптимізацію матеріальних потоків в логістичних системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Проектування логістичних систем,
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
кореквізити:
 • Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Зміст навчального модуля: 
Методологія проектування логістичних рішень. Критерії оптимізації та прийняття логістичних рішень. Методи обґрунтування логістичних рішень. Оптимальне розміщення об’єктів логістичної інфраструктури. Використання теорії графів і мереж для вирішення логістичних задач. Функціонально-вартісний аналіз в обґрунтуванні логістичних рішень. Імітаційне моделювання логістичних систем. Експертні методи обґрунтування логістичних рішень. Оптимізація розподілу ресурсів в логістичних системах. Моделі міжгалузевих балансів та їх використання та оптимізації матеріальних потоків. Інструментальні засоби формування та оптимізації логістичних рішень.
Рекомендована література: 
 1. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Логістика». — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. — 136 с.
 2. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 3. Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 148 с.
 4. Савченко Л.В. Оптимізація рішень в логістиці: Теорія і практика. — К.: НТУ, 2007. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт, виконання та захист розрахункової роботи;
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська