Оптимізація електроенергетичних систем

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Журахівський Анатолій Валентинович
Результати навчання: 
знати:
 • ієрархічні принципи побудови електроенергосистем та їх структуру;
 • методи оптимізації режимів енергосистем;
 • умови паралельної роботи трансформаторів підстанції та оптимізацію режиму їх роботи;
 • методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації розвитку електроенергетичних систем;
вміти:
 • проводити розрахунки режимів ліній електропередач та оптимізувати;
 • визначати критичні потужності трансформаторів двотрансформаторних підстанцій та мінімізувати втрати електроенергії;
 • розподіляти навантаження споживачів між різними типами електростанцій, вибирати оптимальні схеми електромереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Електрична частина станцій та підстанцій.
 • Електричні системи та мережі.
 • Електричні машини
кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими. Оптимальні режими енергосистем. Методи оптимізації. Оптимізація коротко- та довгострокових режимів енергосистем. Основи багатокритеріальної оптимізації режимів.
Рекомендована література: 
 1. Журахівський А.В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем: навч. посібник / Журахівський А.В., Яцейко А.Я. — 2-ге вид., випр. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 140 с.
 2. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / В.В.Ершевич, А.Н.Зейлигер, Г.А.Илларионов и др.; Под ред. С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 352 с.
 3. Веников В.А. и др. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем / В.А.Веников, В.Г.Журавлев, Т.А.Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 352 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота студентів.
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 38%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 16%, тематичний контроль знань — 14%, письмовы звіти з індивідуальних завдань (РГР) — 18%;
 • екзаменаційний контроль — 52%, у т.ч. письмова компонента — 22%, усна компонента — 30%
Мова навчання: 
українська