Оптимізація систем теплогазопостачання і вентиляції та основи САПР

Код модуля: 
ТГВ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 14год., лабораторних занять 14 год., 2,25 кредит ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н.доцент Возняк О. Т.
Результати навчання: 
Вивчення методів оптимізації процесів у інженерних системах теплогазопостачання та вентиляції з використанням комп’ютерної техніки. Матеріал курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні математичних, інженерних, технічних і спеціальних дисциплінах, що визначаються навчальними планами вузу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Тепломасообмін,
 • Технічна термодинаміка,
 • Методи та моделі в розрахунках на ЕОМ.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета і задачі дисципліни, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами математичної, програмно-алгоритмічної і загальноінженерної підготовки. Графи. Загальні відомості про графи, їх класифікація, характеристики і властивості. Орієнтовані, неорієнтовані, ізоморфні, плоскі графи. Степені і напівстепеневі вершини графа. Дерева. Цикломатичне число графа. Транспортні сітки. Сіткові моделі. Алгоритм визначення максимального потоку в транспортній сітці. Задачі оптимізації в системах ТГВ. Методи оптимізації і їх класифікація. Одномірна пошукова оптимізація. Метод дихотомії (половинного ділення). Функції декількох змінних. Частинні похідні. Стаціонарні точки функцій декількох змінних і їх геометрична інтерпретація. Багатомірна пошукова оптимізація. Метод диференціювання, метод сіток, метод градієнту та аналітичний метод. Лінійне програмування. Розв’язування задач графічним способом та з допомогою симплекс-методу. Застосування методу табулювання одно- і багатомірних функцій для встановлення функціональних взаємозв’язків з метою оптимізації.
Рекомендована література: 
 1. Возняк О. Т., Желих В. М. Основи наукових досліджень у будівництві ( навчальний посібник). Львів, Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — 173 с.
 2. Адлер Ю. П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: «Высшая школа», 1976. — 279 с.
 3. Полгородник Н. П. Применение математической логики и теории графов в обработке экономической информации. Киев, 1972. — 124 с.
 4. Пупков К. А. (п. р.) Математические основы кибернетики. М.:, «Высшая школа», 1974. — 416 с.
 5. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.:: «Химия», 1976. — 463 с.
 6. Успенская Л. В. Математическая статистика в вентиляционной технике. М.: Стройиздат, 1980. — 107 с.
 7. W. N. Severns, J. R. Fellows. Air Conditioning and refrigeration. New York, 1966. — 516 p.
 8. E. Kasner, J. Newman. Mathematic and the imagination. New York, Public Library, 1940. — 380 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська