Оптимальні режими вузлів навантаження електропостачальних систем

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Лисяк Владислав Георгійович
Результати навчання: 
  • знати причини, що визначають особливі умови роботи вузлів навантажень та їх можливі наслідки; інженерні методи досліджень режимів вузлів навантажень та окремих елементів, що опинились в особливих умо¬вах роботи
  • уміти вибирати оптимальний метод дослідження режимів роботи вузлів навантажень та окремих елементів в особливих умовах роботи; створювати математичну та фізичну модель процесу; застосовувати інженерні методи розрахунку для визначення кількісних показників оптимальних режимів роботи вузла навантаження в цілому чи окремого його елемент
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: фізика (електрика, механіка); математичні моделі в електроенергетиці; електромагнітні перехідні процеси; електромеханічні перехідні процеси; електрична частина електростанцій, підстанцій та електропостачальних систем (ЕПС); електропостачання.
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика вузлів навантажень. Статичні характеристики та критерії стійкості. Основні характеристики та стійкість асинхронних електродвигунів в особливих режимах. Основні навантажувальні характеристики та стійкість синхронних електродвигунів в особливих режимах. Особливі режими вузла навантажень під час комутації батарей конденсаторів поперечної компенсації. Висновки.
Рекомендована література: 
  1. Винославский В.Н. и др. Переходные процессы в системах электроснабжения. — Киев: Вища школа, 1989, — 422 с. (Підручник).
  2. Сыромятников И.А. Режими работы асинхронных и синхронных электродвигателей. — М.: Энергоатомиздат, 1984, — 240 с.
  3. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей. — М.: Энергоатомиздат, 1985, — 136 с.
  4. Оптимальні режими вузлів навантажень електропостачальних систем. Конспект лекцій з дисципліни «Оптимальні режими вузлів навантажень електропостачальних систем» для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»/ Уклад. ст. викл. В.Г. Лисяк, Ф. Є. Жерденко — 110 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): лабораторні роботи.
  • Підсумковий контроль : (80% диференційований залік)
Мова навчання: 
українська