Оптика

Код модуля: 
ІМПФ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 144 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторні заняття — 48 год. (лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 16 год.)
Лектори: 
ст. викладач Данилов Андрій Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
 • основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються курсом «Електрики» та основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються курсом «Оптики»;
 • межі застосування явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок і зв’язок з іншими фізичними явищами;
 • ефективні способи і методи розв’язування фізичних задач у рамках курсу;
уміти
 • застосовувати набуті знання на практиці;
 • чітко розуміти природу і сутність явищ та законів оптики
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: загальна фізика (механіка, молекулярна фізика, електрика і магнетизм), математичний аналіз;
 • кореквізит: звичайні диференціальні рівняння, фізичний практикум (частина 4)
Зміст навчального модуля: 
Геометрична оптика і фотометрія. Інтерференція і дифракція світла. Поляризація світла. Молекулярна оптика. Взаємодія світла з речовиною. Теплове випромінювання. Квантова гі-потеза. Квантова природа випромінювання.
Рекомендована література: 
 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Курс загальної фізики. Т.3.-Київ: Техніка 2001.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики. Т.3 -Київ: Вища школа, 1973 р.
 3. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р.,Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики.-Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %):
 • підсумковий контроль (80%): іспит
Мова навчання: 
українська