Оптоелектроніка

Код модуля: 
ЕП_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECTS —6) аудиторні години — 96 (лекції — 64, лаб.роб — 16, практ.зан. — 16, курсова робота — 45 (кредитів ECTS — 1.5))
Лектори: 
к. ф-м.н., доц. Дутчак Зоя Андріївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати умови поширення ЕМ-випромінювання (світла) в вакуумі і середовищі, зонні енергетичні діаграми напівпровідникових матеріалів і можливі квантові переходи в них, умови оптичного поглинання в напівпровідниках та оптичні ефекти в неоднорідних структурах;
  • вміти пояснити фізичні процеси, які відбуваються в напівпровідникових матеріалах під дією оптичного випромінювання, принцип дії фоторезистора, фотодіода, фотоелемента.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика напівпровідників і діелектриків.
  • кореквізити: Квантова електроніка та лазерна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Особливості поширення світла в середовищі, квантові переходи під дією зовнішнього збудження, оптичні переходи в напівпровідникових матеріалах, фотоелектричні ефекти в однорідних та неоднорідних структурах, рекомбінаційні процеси в напівпровідниках.
Рекомендована література: 
  1. А.Н.Пихтин «Физичиские основы квантовой электроники и оптоэлектроники», Высшая школа, 1983 — 304с.
  2. Я.Суэмацу «Основы оптоелектроники», Мир, 1988 — 288с.
  3. «Розрахунок фотодіода з метою отримання бажаних параметрів вольтамперних харектиристик», МВ до курсової роботи НУ «ЛП» — 2008р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття,практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит): модульні та екзаменаційні тести
Мова навчання: 
українська