Опрацювання результатів вимірювань

Код модуля: 
ІВТ_6104_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48 , практ. — 16, лаб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Дорожовець Михайло Миронович
Результати навчання: 
 • Знати: основи теорії оцінювання характеристик похибок та непевності вимірювань; методи зменшення систематичних впливів; методи зменшення впливу випадкових впливів; алгоритми опрацювання результатів прямих та опосередкованих однократних вимірювань; алгоритми опрацювання результатів прямих та опосередкованих вимірювань з багаторазовими спостереженнями; алгоритми опрацювання результатів сукупних та сумісних вимірювань; форми подання результатів вимірювань;
 • Уміти: розраховувати характеристики точності прямих та опосередкованих вимірювань з одноразовими та багаторазовими спостереженнями; здійснювати опрацювання результатів сукупних і сумісних вимірювань та розраховувати характеристики їх точності; підсумовувати характеристики точності від систематичних та випадкових впливів; оформляти подання результатів вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математика,
 • Теорія ймовірності та математична статистика,
 • Основи метрології та вимірювальна техніка.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Систематичні та випадкові впливи під час вимірювань, опрацювання результатів прямих та опосередкованих вимірювань з одноразовими та багаторазовими спостереженнями; опрацювання результатів сукупних і сумісних вимірювань, підсумовувати характеристики точності вимірювань від систематичних та випадкових впливів; подання результатів вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. — Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 624 с.
 2. Дорожовець М., Б.Стадник В.Мотало, В.Василюк, А.Ковальчик, Р.Борек: Основи метрології. Підручник для студентів . Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 1. Видавництво НУ «Львівська політехніка», — Львів: 2005. — 532 с.
 3. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О.Яцук та ін. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Бескид Біт. 2003. — 544 с.
 4. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Стадник Б.І. та ін. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 618 с.
 5. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. — Л.: Энергоатомиздат, 1990. — 288 c.
 6. Захаров И.П., Кукуш В.Д. Теория неопределенности в измернеиях. — Харків: Консум, 2002. — 256 с.
 7. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.: Энергоатомиздат, 1985. — 248 с.
 8. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. (Загальні питання і теорія похибок) — К.: НМК ВО, 1991, — 223 с.
 9. Обозовський С.С.Практикум з теоретичних основ інформаційно-вимірювальної техніки. — Львів: ЛПІ. 1987. — 87 с.
 10. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. — К.: Вища школа. 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти і задач розрахункової роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська