Оподаткування суб’єктів підприємництва

Код модуля: 
ФІН_8013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 год , з них — 42 год. — аудиторні (14 год. — лекцій і 28 год — практичні)
Лектори: 
к.е.н.,доц. Червінська О.С.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Податковий менеджмент
 • Податкова система
Зміст навчального модуля: 
Особливості оподаткування банку. Оподаткування страхової діяльності. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Особливості оподаткування нерезидентів. Особливості оподаткування операцій із пов’язаними особами. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції.
Рекомендована література: 
 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.(зі змінами та доповненнями)
 2. Закони України з питань оподаткування та нормативні документи (декрети, постанови);
 3. Накази МФУ, ДПАУ тощо
 4. Білик Н.Д., Золотько І.А. Податкова система України. Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ., 2000.
 5. Паранчук С.В., Мороз А. С., Червінська О.С. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. — Львів.: Вид. Н.У. «Львівська політехніка», 2012. — 295 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): розв’язування задач, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%) залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу