Опір матеріалів та основи теорії пружності

Код модуля: 
ОМ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год., (32 год лек., 32 год. практ., 4 кредити).
Лектори: 
доцент, канд. фіз.-мат. наук Стасюк Б. М.
Результати навчання: 
Мета викладання дисципліни полягає у вивченні енергетичних методів механіки пружних систем стосовно розрахунку на міцність і жорсткість стрижневих елементів конструкцій при статичних та динамічних навантаженнях; проблем міцності матеріалів при циклічних напруженнях; основ теорії пружності та пластичності стосовно розрахунку стрижнів, пластин і оболонок, а також у підготовці студентів до вивчення базових професійно-орієнтованих дисциплін. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: енергетичні методи механіки пружних стрижневих систем; особливості деформування стрижневих конструкцій при динамічних і ударних навантаженнях та методи розрахунку таких конструкцій; механізми руйнування матеріалів при повторно-змінних напруженнях. Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати енергетичні підходи до розрахунків на міцність і жорсткість стрижневих конструкцій; виконувати розрахунки стрижневих елементів при динамічних та ударних навантаженнях; пояснити вплив втомного руйнування на міцність матеріалів; розв’язувати прикладні задачі теорії пружності щодо розрахунку фундаментів, плит, пластинок та оболонок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
До початку вивчення дисципліни студент повинен засвоїти і знати в повному обсязі загальний курс опору матеріалів, а також такі розділи інших дисциплін. З вищої математики: диференціальне та інтегральне числення, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння; з фізики: механіка; з теоретичної механіки: статика, кінематика та динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.
Зміст навчального модуля: 

Енергетичні методи в механіці пружних стрижневих систем. Методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних стрижнів. Особливості розрахунку стрижневих елементів на ударне та динамічне навантаження. Міцність матеріалів при циклічних напруженнях. Поняття про розрахунок стрижнів в умовах пружно-пластичного деформування. Постановка та основні рівняння тривимірної задачі теорії пружності. Плоска задача теорії пружності. Основи теорії згину тонких пластин. Елементи безмоментної та моментної теорій напружено-деформованого стану тонких оболонок.
Теоретичний матеріал спецкурсу викладається на лекціях, а його засвоєння підкріплюється практичними і лабораторними заняттями, на яких студенти опановують методики розрахунку пружних елементів конструкцій: тонкостінних стрижнів, пластин і оболонок при статичних та динамічних навантаженнях, а також проводять експериментальні дослідження механічних властивостей матеріалів при ударних та динамічних навантаженнях.

Рекомендована література: 
  1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. — Львівський університет. — 1973. 403 с.
  2. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. — К.: Вища школа, 1993. — 655 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — Львів, Львівська політехніка, 1998-2004 р. р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 % балів (розрахунково-графічна робота).
  • Підсумковий контроль — 70 % (екзамен).
Мова навчання: 
українська