Опір матеріалів

Код модуля: 
ОМ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 год. (16 год. — лекції, 16 год. — лаб., 16 год. — практ., 3 кредити).
Лектори: 
професор, д. т. н. Білобран Б. С.
Результати навчання: 

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні основ механіки деформівного твердого тіла стосовно оцінки міцності матеріалів у відповідності до характеру їх руйнування, жорсткості та стійкості елементів конструкцій, а також у підготовці студентів до вивчення базових професійно-орієнтованих дисциплін.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: елементи теорії напруженого і деформованого стану; фізичний взаємозв’язок напружень і деформацій; теорії міцності; умови міцності при простих та складних видах деформування стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень. Підготовлений фахівець повинен вміти: будувати розрахункові моделі реальних об’єктів, оцінювати вплив механічних властивостей матеріалів на їх міцність; добирати теорії міцності для пояснення механізму руйнування матеріалів та виконувати розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

З математики: алгебра, геометрія, тригонометрія, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.
З фізики: механіка; з теоретичної механіки: статика, кінематика та динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.

Зміст навчального модуля: 

Загальні положення, поняття та гіпотези опору матеріалів. Експериментальне вивчення пружних та механічних характеристик матеріалів. Основи теорії напруженого та деформованого стану в точці тіла. Фізичні рівняння механіки пружного деформування. Класичні та узагальнені теорії міцності. Побудова та розв’язання рівнянь напружено-деформованого стану прямого стрижня. Основи статичної міцності при простих та складних видах деформування прямих стрижнів. Поздовжній та поздовжньо-поперечний згин прямих стрижнів, елементи теорії тонкостінних оболонок обертання.
Теоретичний матеріал опору матеріалів викладається на лекціях, а його засвоєння підкріплюється практичними і лабораторними заняттями, на яких студенти опановують методики розрахунку елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість, а також проводять експериментальні дослідження механічних властивостей матеріалів і поведінки стрижнів і стрижневих систем у різноманітних випадках їх деформування.

Рекомендована література: 
  1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. — Львів: Видавництво Львівського університету, 1973. — 404 с.
  2. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. — К.: Вища школа, 1993. — 655 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — Львів, Львівська політехніка, 1998-2004 р. р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (розрахунково-графічна робота, лабораторні роботи) — 30 %.
  • Підсумковим контроль (іспит) — 70 %.
Мова навчання: 
українська