Опір матеріалів

Код модуля: 
ОМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
180 год. (32 год — лекції, 32 год — лабораторні, 16 год. — практичні, 5 кредитів)
Лектори: 
  • доцент, канд. фіз.-мат. наук Войтович М. І.,
  • доцент, канд. фіз.-мат. наук Мартинович Б. Т.,
  • доцент, канд. фіз.-мат. наук Стасюк Б. М.
Результати навчання: 

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні основ механіки деформівного твердого тіла стосовно оцінки міцності матеріалів у відповідності до характеру їх руйнування, а також у підготовці студентів до вивчення базових професійно-орієнтованих дисциплін. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: елементи теорії напруженого і деформованого стану; фізичний взаємозв’язок напружень і деформацій; теорії міцності; умови міцності при простих та складних видах деформування стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень.
Підготовлений фахівець повинен вміти: будувати розрахункові моделі реальних об’єктів, оцінювати вплив механічних властивостей матеріалів на їх міцність; добирати теорії міцності для пояснення механізму руйнування матеріалів та виконувати розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість стрижневих елементів конструкцій в умовах статичних навантажень.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
До початку вивчення дисципліни студент повинен засвоїти і знати такі розділи інших дисциплін програми навчання:
  • з вищої математики: диференціальне та інтегральне числення, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння;
  • з фізики: механіка; з теоретичної механіки: статика, кінематика та динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.
Зміст навчального модуля: 

Загальні положення, поняття та гіпотези опору матеріалів. Експериментальне вивчення пружних та механічних характеристик матеріалів. Основи теорії напруженого та деформованого стану в точці тіла. Фізичні рівняння механіки пружного деформування. Класичні та узагальнені теорії міцності. Побудова та розв’язання рівнянь напружено-деформованого стану прямого стрижня. Основи статичної міцності при простих та складних видах деформування прямих стрижнів. Поздовжній та поздовжньо-поперечний згин прямих стрижнів.
Теоретичний матеріал опору матеріалів викладається на лекціях, а його засвоєння підкріплюється практичними і лабораторними заняттями, на яких студенти опановують методики розрахунку елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість, а також проводять експериментальні дослідження механічних властивостей матеріалів і поведінки стрижнів і стрижневих систем у різноманітних випадках їх деформування.

Рекомендована література: 
  1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. — Львівський університет. — 1973. 403 с.
  2. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. — К.: Вища школа, 1993. — 655 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — Львів, Львівська політехніка, 1998-2004 р. р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль 30 % балів (розрахунково-графічна робота, лабораторні роботи).
  • Підсумковим контроль 70 % (екзамен).
Мова навчання: 
українська