Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лабораторні заняття — 48, практичні заняття — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Данилюк Олександр Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • сучасну архітектуру електроенергетичної системи України;
 • ієрархія та розподіл основних завдань в системі ОДК;
 • часові рівні оперативно-диспетчерського керування (ОДК);
 • принципи побудови та основні завдання системи ОДК;
 • основи передачі та обробки інформації;
 • принципи побудови оперативно-керуючих комплексів та SCADA-системи;
 • основи інтелектуалізаці ОДК;
 • методи математичного забезпечення задач ОДК;
 • методи прийняття оперативних рішень;
 • методи прогнозування та планування режимів
вміти:
 • користуватися комп’ютерними засобами оперативних аналізу та оптимізації режимів електроенергетичних систем;
 • приймати оперативні рішення під час прогнозування, планування, оперативного ведення режимів, аварійних ситуацій, порушення стійкості паралельної роботи;
 • користуватися нормативними документами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Оптимізація електроенергетичних систем.
кореквізити:
 • Проблеми пересилання електричної енергії.
 • Автоматика та телемеханіка електроенергетичних систем.
Зміст навчального модуля: 
Архітектура оперативно-диспетчерського керування. Інформаційні технології. Оперативно-керуючі комплекси та SCADA-системи. Штучні нейронні мережі в електроенергетиці. Задача оцінювання стану режиму електричної мережі. Методи аналізу, прогнозування, планування та оптимізації режимів. Прикладне програмне забезпечення. Інтелектуальні системи в процесі керування режимами електричних мереж. Системи підтримки прийняття рішення. Регулювання частоти і потужності в електроенергосистемах. Оперативні перемикання та дії диспетчерів.
Рекомендована література: 
 1. Варецький Ю.О., Карач Л.В. Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами. — Львів, Вид. Національного ун-ту «Львівська політехніка». 2002. — 160 с.
 2. Методы оптимизации режимов энергосистем / Под ред. В.М.Горнштейна. — М.: Энергия, 1981.
 3. Электрические системы: Управление переходными режимами электро-энергетических систем. Учебник /Под ред. В.А.Веникова. — М.: Высшая школа, 1982. — 247 с.
 4. Митюшкин К.Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. — М.: Энергоатом издат., 1990. — 288 с.
 5. Словарь по кибернетике: Св. 2000 ст. / Под ред.В.С.Михалевича. — К.: Гл. ред. УСЭ им. М.П.Бажана, 1989. — 751 с.
 6. Лысяк Г.Н., Стряпан В.Н., Данилюк А.В. Математическое моделирование установившихся режимов электрических систем переменно-постоянного тока: Учебное пособие. — К.: УМК ВО. 1990. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК): п
 • оточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 10%, тематичний контроль знань — 5%, письмові звіти з індивідуальних завдань (РГР) — 15%
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська