Операційні системи телекомунікаційних мереж

Код модуля: 
ТК
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120, кредитів ЄКТС — 4; аудиторних годин — 80 (лекцій — 48, лабораторних — 32)
Лектори: 
ст. викладач Костів О.Л.
Результати навчання: 
знати:
 • принципи побудови і функціонування операційних систем телекомунікаційних мереж;
 • принципи побудови клієнт-серверних та файл-серверних рішень на основі мережевих операційних;
 • принципи побудови та адміністрування серверів телекомунікаційних систем;
 • принципи функціонування та адміністрування пристроїв комутації та маршрутизації телекомунікаційних систем на основі операційної системи СІSCO IOS.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Інформатика ч.1, ч.2
 • Керуючі комплекси телекомунікацій
 • Теоретичні основи телекомунікаційних мереж
 • Телекомунікаційні мережі ч.1
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи побудови мережевих ОС, будова та адміністрування однорангових ОС та мереж з виділеним сервером. Особливості мережевих операційних систем (ОС). Сервери їх основні типи та функції. Поняття захищеного та користувацького режимів роботи ОС. Ядро ОС. Структура ядра. ОС однорангових мереж. Робота в одноранговій мережі Windows 9x. Мережева архітектура ОС Windows NT. Головні принципи організації роботи сервера Novell Netware 4.x. Структура файлової системи ОС Novell Netware 4.x. Захист від апаратних збоїв і помилок в ОС Novell Netware 4.x. Захист від помилок програмного забезпечення ОС Novell Netware 4.x. Захист від несанкціонованого доступу в ОС Novell Netware 4.x.Процес стеження за діяльністю користувачів (auditing) в ОС Novell Netware 4.x.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: БаК, 1999. — 468 с.
 2. Кульгин М. Технология корпоративных сетей. Энциклопедия — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 704 с.
 3. Гук М. Аппаратные средства локальніх сетей. Энциклопедия — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 576 с.
 4. Сетевые операционные системы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.
 5. Структура операционной системы Cisco IOS. Боллапрагада, Мэрфи и др. — М: издательский дом «Вильямс», 2002. — 208 с.
 6. Навчальні матеріали мережевих академій Сisco за курсом CCNA сем 1-4 http://www.cisco.com/go/netacad.net
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40% — письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольні роботи та домашні завдання (20%)
 • Підсумковий контроль 60% — іспит (письмові тести та усне опитування)
Мова навчання: 
українська