Операційні системи комп’ютерних мереж

Код модуля: 
ІСМ_8006_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Результати навчання: 
 • знати головні системотехнічні вирішення та принципи реалізації сучасних мережевих сервісів на базі операційної системи корпоративних мереж.
 • вміти інсталювати та експлуатувати мережеві операційні системи — мережі, Windows 2005, Windows 7 та 8. Студенти повинні вміти практично вирішувати задачі керування та адміністрування на мережах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Комп’ютерні мережі;
 • кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
 • Архітектурні особливості ОС Windows. Огляд продуктів та технологій фірми Microsoft.
 • Архітектура ОС Windows. Ядро Windows. Робота з пам’яттю, системні процеси та сервіси. Файлові системи ОС Windows. Адміністрування та безпека даних у Windows.
 • Мережеві технології Windows.
 • Мережеві сервіси ОС Windows. Принципи організації Active Directory.Керування мережею ОС Windows — MOM, WMI. Сервіси віддаленого доступу. Керування мережею Windows з використанням скріптів. Підсистема друкування Windows.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп"ютерні мережі / Буров Євген Вікторович. — Львів, БАК, 2003. — 566 с.
 2. Таненбаум Є. Операционные системи: разработка и реализация /Таненбаум Є, Вудхалл А., — Спб: Питер, 2006. — 520 с
 3. Silbershatz A. Operating Systems concepts /Silbershatz A, Galvin P, Gagne G. — John Wiley&Sons. 2005.
 4. Уилльям Р Станек. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора/ Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2003. — 640 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%): тестові завдання — контрольна робота (60%)
Мова навчання: 
українська