Операційні системи комп’ютерних мереж

Код модуля: 
ІСМ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 84 (лекції- 28, лаб. роб. — 52)
Лектори: 
к.т.н., доц. Буров Євген Вікторович
Результати навчання: 
  • знати головні системотехнічні вирішення сучасних корпоративних мережевих систем, принципи побудови та функціювання операційних систем комп’ютерних мереж,
  • уміти інсталювати та експлуатувати мережеві операційні системи — Linux, Novell Netware. Студенти повинні вміти практично вирішувати задачі керування та адміністрування цих операційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Комп’ютерні мережі
Зміст навчального модуля: 
Головні системотехнічні вирішення мережевих ОС. Архітектура, принципи функціювання, файлові системи, графічна підсистема, мережеві засоби, адміністрування ОС Linux. Архітектура, принципи функціювання, файлові системи, безпека даних та адміністрування ОС Netware.
Рекомендована література: 
  1. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Буров Євген Вікторович. — Львів: БАК, 2003. — 566 с.
  2. Хьюз Д. Сети Novell Netware 5./ Хьюз Д., Блейер Т. — М.: Диалектика, 1999.
  3. Таненбаум Є. Операционные системи: разработка и реализация /Таненбаум Є, Вудхалл А., — Спб: Питер, 2006. — 520 с.
  4. Silbershatz A. Operating Systems concepts /Silbershatz A, Galvin P, Gagne G. — John Wiley&Sons. — 2005.
  5. Eckert J. Linux+ 2005 in Depth /Jason B Eckert, Schitka John M.. — Thomson course Technology, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%): тестові завдання (70%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні системи прийняття рішень