Операційні системи

Код модуля: 
БІТ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — (лекції — 32, лаб. зан. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Мороз Леонід Васильович
Результати навчання: 
знати:
 • характеристики, структуру та функціональні можливості сучасних ОС;
 • основні етапи проектування баз даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • алгоритмічні мови та програмування,
 • практикум роботи на ПК,
кореквізити:
 • мережеві операційні системи
Зміст навчального модуля: 
Основні засоби форматованого введення та виведення даних: створення та використання екранних форм. Пошук та вибірка інформації в базі даних: послідовний пошук; швидкий пошук; оптимізація пошуку записів. Обробка даних: сортування таблиць; математична обробка даних. Організація екранного інтерфейсу: управління вікнами. Основи організації операційних систем: структура обчислювальної системи, апаратного та програмного забезпечення ПК. Класифікація операційних систем: основні характеристики сучасних операційних систем; узагальнена архітектура операційних систем; основні типи файлових систем для ПК; базова система вводу-виводу. Мережні операційні системи: структура мережної ОС; основні типи мережних ОС. Сучасні концепції і технології проектування ОС: вимоги до операційних систем; структурна організація ОС. Операційна система MS DOS: основні модулі та принцип роботи; структура каталогів та імена файлів; основні команди; командні файли.
Рекомендована література: 
 1. Фодор Ж. и др. Операционные системы — от РС до OS/2: Пер. с франц. — М.: Мир, 1990.
 2. Башков Е.А. Аппаратное и программное обеспечение зарубежных микро-ЭВМ: Учебн. пособие. — К.: Выща шк., 1990.
 3. Столлингс В. Операционные системи, 4-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
 4. Фролов А.В., Фролов Г.В. Операционная система MS-DOS — М.: Диалог-МИФИ, 1991/Б-ка системного программиста, Т.1, кн.3.
 5. Браун П.Дж. Введение в операционную систему UNIX: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%):усне опитування під час лабораторних занять(20%), усне опитування під час практичних занять (20%)
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен ): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська, російська