Операційні системи

Код модуля: 
КСА_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., ст.викл. Павельчак Андрій Геннадійович
Результати навчання: 
знати:
 • основи системного програмування з використанням інтерфейсу Win32 API;
 • принципи керування процесами та потоками в Windows, керування пам’яттю;
 • загальну структуру Windows-програми з використанням бібліотеки класів MFC.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • алгоритмічні мови та програмування;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Операційні системи та їх інтерфейси, керування процесами та потоками в ОС Windows, завдання та волокна в ОС Windows, синхронізація процесів та потоків в ОС Windows, обмін даними піж паралельними процесами, керування пам’яттю, основи DDL, Windows-програми на основі бібліотеки MFC.
Рекомендована література: 
 1. Дж. Рихтер. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows / 4-е изд. Пер. с англ. —— СПб; Питер; М.: Изд.-торг. дом «Русская Редакция». 2001. — 752 с.
 2. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows. — СПб.: БХВ-Петербург. 2006. — 1056 с.
 3. Джонсон М. Харт. Системное программирование в среде Windows, 3-е издание.: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс». 2005. — 592 с.
 4. Щупак Ю.А. Win32 API. Эффективная разработка приложений. — СПб.: Питер. 2007. — 572 с.
 5. Айвор Хортон. Visual C++ 2005: базовый курс.: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильямс». 2007. — 1152 с.
 6. Давыдов В.Г. Visual C++. Разработка Windows-приложений с по¬мощью MFC и API-функций. — СПб.: БХВ-Петербург. 2008. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • графічно-розрахункова робота (50%); письмовий звіт, усне опитування;
 • підсумковий контроль (30 %, контрольний захід): письмово-усна форма.
Мова навчання: 
українська