Операційні системи

Код модуля: 
ІСМ_6080_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 54 (лекції — 36, лаб. роб. — 18, практ. — 0)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кравець Петро Олексійович
Результати навчання: 
 • знати принципи організації та функціонування сучасних операційних систем, методи, моделі та алгоритми, покладені в основу розробки та реалізації операційних систем та їх складових елементів;
 • вміти практично виконувати інсталяцію, налаштування та використання операційних систем для розширення можливостей і підвищення ефективності використання технічних, програмних та інформаційних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи програмування та алгоритмічні мови,
 • Основи інформаційних технологій,
 • Проблемно-орієнтовані мови програмування
кореквізити:
 • Об’єктно-орієнтовані мови програмування.
Зміст навчального модуля: 
Основні концепції операційних систем. Архітектура операційних систем. Керування процесами і потоками. Планування процесів і потоків. Взаємодія потоків. Міжпроцесова взаємодія. Практичне використання багатопотоковості. Керування оперативною пам’яттю. Взаємодія з диском під час керування пам’яттю. Динамічний розподіл пам’яті. Логічна організація файлових систем. Фізична організація і характеристики файлових систем. Реалізація файлових систем. Виконувані файли. Керування пристроями введення-виведення. Взаємодія з користувачем в операційних системах. Мережні засоби операційних систем. Захист інформації в операційних системах.
Рекомендована література: 
 1. Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. — СПб.: Питер, 2001. — 736 с.
 2. Харт Дж. В. Системное программирование в среде Win32. — М.: Вильямc, 2001. — 464 с.
 3. Чан Т. Системное программирование на C++ для UNIX. — К.: Издат. группа BHV, 1999. — 592 с.
 4. Абель Питер. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования. — М., «Высшая школа», 1992.
 5. Сван Том. Освоение Tubo Assembler.: — К.: Диалектика, 1996.
 6. Юров В., Хорошенко С. Assembler. Учебний курс. — 1999.
 7. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX.: — M.: ДМК, 1999.
 8. Шеховцов В.А. Операційні системи. — К.: BHV, 2005.
 9. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация. — СПб.: Питер, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, виконання домашніх завдань, усне опитування, виконання розрахункової роботи
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська